Төлбөр тушаах заавар

Сургалтын төлбөр төлөх дансны мэдээлэл

Сургалтын төлбөр төлөх гүйлгээний утга

  1. Регистерийн дугаар
  2. Хоосон зай
  3. Төлбөрийн зориулалтыг илэрхийлэх үсэг
  4. Эцэг/эх/-н нэр
  5. Өөрийн нэр
  6. Оюутны код

Регистерийн дугаарын араас дараах үсгүүдийн аль нэгийг бичнэ.

Мэдээллээ буруу оруулсан эсвэл зурган дээрх дараалал алдагдсан бол таны хичээл сонголт автоматаар нээгдэхгүй. Энэ тохиолдолд та төлбөрийн баримттайгаа сургалтын албан дээр очиж хичээл сонголт хийх эрхээ нээлгэнэ.

Бакалаврын сургалтын төлбөр төлсөн жишээ баримт